FAQ o COMPLIANCE

 • System Zarządzania Zgodnością (Compliance) - podstawowym celem systemu Compliance jest systemowe zapobieganie powstaniu w organizacji wszelkich nieprawidłowości polegających na złamaniu obowiązujących przepisów prawa, dobrowolnie przyjętych standardów lub na działaniu niezgodnym z etyką organizacji, a w konsekwencji uniknięcia przez organizację i jej kierownictwo odpowiedzialności za niepożądane zachowania osób wchodzących w jej skład lub z nią współpracujących. System Zarządzania Zgodnością (Compliance) ma chronić organizację oraz minimalizować wszelkie ryzyka prawne, które związane są z wykonywaniem działalności przez organizację.
  Więcej o Compliance przeczytasz tu:
  a) Compliance - słów kilka
  b) Compliance - definicje c) Compliance - słów kilka część druga d) Compliance słów kilka - część trzecia e) Trzeba być zacnym
 • Sygnalista (demaskator, ang. whistleblower) - to osoba, która nie odwraca wzroku i nie milczy w obliczu zła lecz ujawnia je. Działając w dobrej wierze alarmuje o możliwych nieprawidłowościach itp.

  Sygnalista informuje dobrych ludzi o złych rzeczach
  Donosiciel informuje złych ludzi o dobrych rzeczach

  Polecam artykuł:
  https://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2017/11/sygnalista-ang-whistleblower-bohater.html
    
 • Kodeks Etyki - to skodyfikowany (spisany) zbiór zasad obowiązujących w danej organizacji
  Polecam artykuł Po co mi kodeks etyki Panie Mecenasie
 •  O Compliance mówimy w czterech głównych aspektach:
 1. pierwszy aspekt to zapewnienie by podmiot postępował zgodnie z A) przepisami powszechnie obowiązującymi (tzw. twarde Compliance występujące de facto w sektorze publicznym i większości podmiotów prywatnych), B) regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi zobowiązaniami, C) standardami, normami w tym etycznymi – w tym aspekcie Compliance ma dużo wspólnego z kontrolą wewnętrzną i działami prawnymi,
 2. drugi aspekt to zarządzanie ryzykiem braku zgodności z A) przepisami powszechnie obowiązującymi, B) regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi zobowiązaniami, C) standardami, normami w tym etycznymi – w tym aspekcie Compliance ma dużo wspólnego z systemami zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym,
 3. trzeci aspekt to doradztwo,
 4. czwarty aspekt to audyty.
Polecam też inne artykuły o Compliance na moim blogu
1. Czy członkom Zarządów lub Rad Nadzorczych spółek kapitałowych będzie grozić odpowiedzialność karna za brak skutecznych systemów Compliance?
2. System Zgodności (Compliance) - na przykładzie systemów zgodności w Bankach
3. System Compliance dla micro i małych przedsiębiorców - według projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
4. Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - rekomendacja czy obowiązek dla Spółek w 2019 roku?
5. Co powinien zrobić przedsiębiorca by uniknąć błędów i czy jest to w ogóle możliwe?
6. Czy przedsiębiorca powinien mieć prawo do błędu? A pracownik powinien mieć prawo do błędu?
7. Czy radca prawny może jednocześnie pełnić funkcję oficera Compliance?
8. Rewolucja w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - czyli nowe obowiązki podmiotów zbiorowych w 2019 r.?
9. Wdrażać czy nie wdrażać procedury antykorupcyjne lub procedury Compliance? Oto jest pytanie, które powinni sobie postawić przedsiębiorcy (będący co najmniej średnim przedsiębiorcą) i kierownicy jednostek finansów publicznych
10. O obowiązkach przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego
11. Obowiązki organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego
12. FAQ dla przedsiębiorców na temat obowiązków antykorupcyjnych w projektowanej ustawie o jawności życia publicznego
13. Projekt ustawy o jawności życia publicznego
14. Recenzja książki "Compliance w przedsiębiorstwie"
15. Norma antykorupcyjna ISO37001
16. Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w spółkach giełdowych
17. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
 
Polecam też serię artykułów o Compliance na INFOR:
1. Czy członkom Zarządów lub Rad Nadzorczych spółek kapitałowych będzie grozić odpowiedzialność karna za brak skutecznych systemów Compliance?
2. Nowe obowiązki podmiotów zbiorowych w 2019 r.
3. Sygnalista a obowiązek wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń
4. Dlaczego należy wdrożyć procedury Compliance?
5. Procedury antykorupcyjne i Compliance - wdrażać czy nie?
6. Obowiązki przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego
7. Systemy Zarządzania Zgodnością (Compliance) – Po co tyle krzyku?
8. Sygnaliści w bankach
9. Sygnaliści (whistleblowing) w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
10. Kto musi wdrażać systemy zarządzania zgodnością?
11. Ratio legis Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
12. Compliance: Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości
13. Kto będzie miał prawo uzyskać status sygnalisty?
14. Sygnaliści - standardy GPW
15. Compliance - procedury wewnętrznego zgłaszania i działania następcze podejmowane w związku ze zgłoszeniami
16. Compliance: Zakaz działań odwetowych wobec sygnalistów
17. Compliance – prawa osoby której dotyczy zgłoszenie sygnalisty
18. Compliance: Czy za naruszenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii będą groziły sankcje?
19. Compliance: Czy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unii przewiduje jakieś środki wsparcia dla sygnalistów?
20. Compliance: Czy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii będzie miała wpływ na obecne krajowe regulacje w tym zakresie?
21. Compliance: Sygnaliści – obecna praktyka w Polsce na przykładzie z życia
22. Sygnaliści (whistleblowing) w innych polskich przepisach prawnych oraz ostatnie zmiany w tym zakresie
23. Sygnaliści (whistleblowing) w firmie inwestycyjnej
24. Compliance – ocena wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń i procedur na potrzeby zgłoszeń następczych
25. Compliance: co się wiąże z opublikowaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa?
26. Compliance: Czy sygnaliście powinniśmy zapewniać anonimowość czy tylko poufność?
27. Compliance: Przywództwo - rola i odpowiedzialność organu nadzoru i najwyższego kierownictwa
28. Compliance: Pracownicy, w tym kierownictwo średniego i niższego szczebla – czyli najważniejsi są ludzie
29. Compliance: Oficer Compliance
30. Compliance – przepis na sukces – czwarty składnik – Komunikacja

31.Compliance – przepis na sukces – piąty składnik – KULTURA ORGANIZACYJNA
32. Czy Dyrektywa o Sygnalistach chroni tylko Sygnalistów?
33. Czy mamy jeden rodzaj Compliance?
34. Compliance – czyja to odpowiedzialność?
35. Compliance – rola i odpowiedzialność wspólnika, akcjonariusza w spółkach kapitałowych
36. Compliance – rola i odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej
37. Przedsiębiorstwa i Compliance w czasach koronawirusa
38. Sygnaliści w szpitalach w czasach koronawirusa
39. Compliance – rola i odpowiedzialność członków zarządów, wspólników lub partnerów w spółkach osobowych, wójtów, burmistrzów, prezydentów
40. Compliance – rola i odpowiedzialność oficerów Compliance
41. Compliance – rola i odpowiedzialność kierownictwa średniego i niższego stopnia
42. Compliance – rola i odpowiedzialność pracowników 
43.COMPLIANCE - Jak NIE wdrażać systemu przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych - antyporadnik
44.Jak oceniać oficera Compliance i Inspektora Ochrony Danych?
45.Łączenie funkcji oficera Compliance lub Inspektora Ochrony Danych z innymi funkcjami w organizacji
 
Polecam też serię artykułów o Compliance w Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
 
Polecam też moje artykuły na prawo.pl
 
Polecam też cztery strony:
1. Stronę GPW
2. Blog Pana Andrzeja S. Nartowskiego o corporate governance - niestety po śmierci autora blog został zamknięty.
3. Blog o Compliance

Filmy na YOUTUBE o Compliance
 
Polecam też kanał E-NFORM