czwartek, 26 listopada 2015

Zamówienia in house – definicja podmiotu wewnętrznego

Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić definicję podmiotu wewnętrznego.

W art. 2 Rozporządzeniu (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 znajdujemy definicję podmiotu wewnętrznego:
„j) "podmiot wewnętrzny" oznacza odrębną prawnie jednostkę podlegającą kontroli właściwego organu lokalnego, a w przypadku grupy organów przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego, analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami;”.

W art. 5 ust 2 lit a) ww. Rozporządzenia znajdziemy odpowiedź co oznacza „analogiczna kontrola”:
a) w celu stwierdzenia, czy właściwy organ lokalny sprawuje taką kontrolę, bierze się pod uwagę takie elementy, jak stopień reprezentowania w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych, stosowne postanowienia w statutach, struktura własnościowa, wpływ na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania oraz sprawowanie nad nimi skutecznej kontroli. Zgodnie z prawem wspólnotowym posiadanie przez właściwy organ publiczny pełnej własności, w szczególności w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, nie jest niezbędnym wymogiem sprawowania kontroli w rozumieniu niniejszego ustępu, o ile istnieje przewaga wpływu publicznego i sprawowanie kontroli można stwierdzić na podstawie innych kryteriów;”.

sobota, 21 listopada 2015

Compliance - słów kilka – cześć druga


Dzisiaj chciałbym osobom zainteresowanym tematem Compliance polecić opracowanie autorstwa Pana Łukasza Cichy, pt.: „Funkcje compliance w bankach”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html).

Pozwolę sobie przedstawić najważniejsze informacje, w mojej ocenie, zawarte w powyższym opracowaniu, jednocześnie polecając jego dokładną lekturę i analizę.

Autor definiuje compliance w bankach jako:
1)     zgodność działalności prowadzonej przez bank z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez bank standardami postępowania,
2)   nie tylko podstawowy warunek bezpiecznego, stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem, ale także warunek dopuszczalności wykonywania przez tę instytucję jakichkolwiek usług i czynności.

Funkcje compliance są ujmowane jako element systemu kontroli wewnętrznej lub element zarządzania ryzykiem.

Autor definiuje ryzyko jako „ryzyko sankcji prawnych, bądź regulaminowych, materialnych strat finansowych lub utraty dobrej reputacji, na jakie narażony jest bank w wyniku niestosowania się do ustaw, rozporządzeń, przepisów czy przyjętych przez siebie odpowiednich standardów i kodeksów postępowania mających zastosowanie w jego działalności.”.

czwartek, 19 listopada 2015

Tryby wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych przez podmioty publiczne


Sądzę, że każdy z Państwa na pytanie „w jakim trybie podmiot publiczny wybiera wykonawcę usług lub robót budowlanych?” odpowie: „Wiem. Na podstawie Prawa zamówień publicznych.”.
Przy założenie, że są spełnione dodatkowe przesłanki mieli by Państwo rację, ale...... .
Podmioty publiczne mogą wykonywać wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych w następujących trybach:
1)        na podstawie Prawa zamówień publicznych,
2)        na podstawie kodeksu cywilnego gdy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)        na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
4)        zamówienia in house, czyli powierzenia podmiotowi wewnętrznemu,
5)        na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W tym miejscu należy wspomnieć że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym sensu stricto nie reguluje trybu wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych przez podmioty publiczne. Przedmiotowa ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań
i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Przedsięwzięciem może być:
1)        budowę lub remont obiektu budowlanego,
2)        świadczenie usług,
3)        wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność,
4)        inne świadczenie
- połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.
Tym samym sensu largo ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwala podmiotowi publicznemu na wybór wykonawcy usług lub robót budowlanych.

W terminie późniejszym chciałbym Państwu szerzej przedstawić problematykę zamówień in house.


niedziela, 15 listopada 2015

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany prawa upadłościowego część 2

Tydzień temu informowałem Państwa o zmianie:
1) terminu składania wniosków o ogłoszenie upadłości,
2)  rozszerzenie katologu osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię zmian w podstawie ogłoszenia upadłości.
Na pewno jest wszystkim wiadomo, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

środa, 11 listopada 2015

Compliance - słów kilka

W ostatnim czasie dużo mówi i pisze się o compliance. 
Czym jest compliance?
Najczęściej tłumaczy się: compliance oznacza zgodność z prawem.
Z lektury wynika jednak, że compliance to coś więcej. Zagadnienie to łączy się m.in. z etyką, CSR (społeczną odpowiedzialnością biznesu), zarządzaniem ryzykiem i audytem.

Wynika z tego, że specjalista compliance, biorąc pod uwagę  regulacje wewnętrzne i zewnętrzne, wymogi regulatora i etykę, powinien znaleźć rozwiązanie w zakresie tego, jak wdrażyć, nadzorować i udoskonalać procedury zarządzania ryzykiem. 
Wymaga to nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale również doświadczenia i pewnych specyficznych predyspozycji.
Na pewno będę ten temat jeszcze zgłębiał i dzielił się z Państwem swoimi przemyśleniami.

Jeżeli temat Państwa zainteresował polecam lekturę bloga: http://www.konradsedkiewicz.pl.

sobota, 7 listopada 2015

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany prawa upadłościowego część 1

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne.
Powyższa ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany w obecnie obowiązującym prawie upadłościowym i układowym.
W niniejszym poście chciałbym zwrócić Państwa uwagę na nowe brzmienie art. 21 ustawy prawo upadłościowe.

niedziela, 1 listopada 2015

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” nawiązują i wyrażają tradycję polskiego ruchu corporate governance, którego pierwszym sformalizowanym dokumentem był zbiór zasad „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002”. Cieszę się, że GPW kontynuuje tę dobrą tradycję, dostosowuje ją do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich. Zmiany w zbiorze Dobrych Praktyk mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego - powiedział Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.