sobota, 7 listopada 2015

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany prawa upadłościowego część 1

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne.
Powyższa ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany w obecnie obowiązującym prawie upadłościowym i układowym.
W niniejszym poście chciałbym zwrócić Państwa uwagę na nowe brzmienie art. 21 ustawy prawo upadłościowe.

 
"Art. 21. [Obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości]
1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.
2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.
3.Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie określonym w ust. 1 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
3a.W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.
4.(uchylony).
5.Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.".
Najważniejsze zmiany to:
1) wydłużenie terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości z 2 tygodni do trzydziestu dni,
2)  rozszerzenie katologu osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości z wyłącznie osób, które miały prawo reprezentować osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowość prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, o osoby które na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania,
3) do ust 3. stwierdzającego, że osoby o których mowa w pkt 2) ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że nie ponoszą winy
4) wprowadzono domniemanie prawne, że w przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika, szkoda wierzyciela obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.
5) wyłączono odpowiedzialność osób o których mowa w pkt 2) za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

UWAGA
Zmiana katologu osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości powoduje, że od 1 stycznia 2016 r. do skłądania takich wniosków zobowiązani będą Prokurenci.
Zwiększa to w sposób znaczący zakres obowiazków prokurentów i ryzyko obciążąjące prokurentów.

W terminie późniejszym opublikuję informacje o innych najważniejszych w mojej ocenie zmian w prawie upadłościowym i układowym, choć od 1 stycznia 2016 r. będziemy już mówić o prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym.