środa, 20 kwietnia 2016

Zmiany Prawa Zamówień Publicznych

W związku z obowiązywaniem od dnia 18 kwietnia br dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ” oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) oraz faktem, że Ustawodawca nie zdążył znowelizować ustawy Prawo Zamówień Publicznych radzę zapoznać się z  Komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych:

środa, 13 kwietnia 2016

Obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze powierzenia (udzielenia zamówienia in house)Zarówno rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 jak i ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na Organizatora  obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze rozpoczęcia procedury przetargowej albo o zamiarze bezpośredniego przyznania zamówienia.
Porównując obydwie regulacje można zauważyć drobne różnice.