środa, 13 kwietnia 2016

Obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze powierzenia (udzielenia zamówienia in house)Zarówno rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 jak i ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na Organizatora  obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze rozpoczęcia procedury przetargowej albo o zamiarze bezpośredniego przyznania zamówienia.
Porównując obydwie regulacje można zauważyć drobne różnice.

Pierwsza różnica dotyczy wyjątku od reguły (czyli ogłoszenia co najmniej rok wcześniej), tj. ogłoszenia w przypadku gdy umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma dotyczyć świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie. Ustawa nakazuje opublikować ogłoszenie co najmniej sześć miesięcy wcześniej, a Rozporządzenia pozwala nie publikować ogłoszenia.

Druga różnica dotyczy publikacji zmian informacji, z których składać musi się przedmiotowe ogłoszenie. Ustawa mówi, że w przypadku zmiany informacji, o których mowa w  art. 23 ust. 4 pkt 1-3, organizator niezwłocznie zamieszcza ogłoszenie o tej zmianie, przy czym zmiana informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nie może nastąpić później niż do upływu połowy okresów określonych w ust. 1.
Rozporządzenie natomiast mówi tylko, że w przypadku zmiany informacji po ich opublikowaniu, właściwy organ niezwłocznie publikuje odpowiednie sprostowanie.
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno ustawa jak i rozporządzenie nie dopuszcza zmiany daty rozpoczęcia procedury bezpośredniego przyznania zamówienia lub rozpoczęcia procedury przetargowej.

Oczywiście tematyka publikacji nie została wyczerpana w niniejszym wpisie. Zainteresowanych proszę o kontakt.