wtorek, 31 stycznia 2017

Zamówienie in house w nowej ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi


Polski ustawodawca wprowadził w nowej ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi tryb in house.

Wprowadził go w 2 miejscach:
Po pierwsze zgodnie z art 5 ust 1 pkt 11) -13) przepisów przedmiotowej ustawy nie stosuje się do zawierania umów koncesji przez podmioty wykonujące działalność sektorową (w rozumieniu art. 132 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych) jeżeli (w dużym uproszczeniu):
1) istnieją wymienione w ustawie powiązania kapitałowe i kontrolne
2) w okresie 3 poprzednich lat, 80 % przeciętnych przychodów pochodziło od podmiotu zamawiającego.

A w punktach i w telegraficznym skrócie procedura wygląda tak:
1) audyt,
2) ew. uchwała właściwych organów,
3) zawarcie umowy.
 

Po drugie w części ustawy dotyczącej okoliczności dopuszczających niepublikowanie ogłoszeń tj. w art. 20 ww. ustawy. 

A w punktach i w telegraficznym skrócie procedura wygląda tak:
1)  audyt,
2) ew. uchwała właściwych organów,
3) możesz nie publikować ogłoszenia o koncesji albo nie zamieszczać ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego,
4) negocjacje (oczywiście równie dobrze możesz po prostu narzucić warunki podmiotowi wewnętrznemu),
5) zawarcie umowy.

Oczywiście tak jak w poprzednim poście (http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2017/01/zamowienie-in-house-w-nowym-prawie.html) pokazuję ci tylko pewien ogólny i podstawowy algorytm.
Ostrzegam, pomimo bardzo krótkiej procedury w ustawie, samo udzielenie zamówienia in house nie jest takie proste, łatwe, szybkie i przyjemne. 

Pewien mądry człowiek napisał "opowiadaj nie wykładaj" (http://pamietnikadwokata.pl/w-blogu-prawniczym-sie-opowiada-a-nie/)

Nie zawsze mi się to udaje, szczerze mówiąc :-)

Ale mam pewne skryte i nie spełnione marzenie. Marzę od wielu lat by napisać książkę. Niestety od wielu lat brak mi czasu ale za to niedługo opublikuję na niniejszym blogu poradnik "Jak udzielić zamówienia in house w 4 krokach - krótka ściąga".
Mam nadzieję, że poradnik się spodoba i moi czytelnicy będą go komentować i zadawać pytania :-)
Do rychłego przeczytania :-) 

środa, 25 stycznia 2017

Zamówienie in house w nowym Prawie zamówień publicznychPolski ustawodawca wprowadził w Prawie zamówień publicznych (Pzp) zamówienia in house jako podtyp zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust 1  pkt 12), 13) i 14) Pzp).

O warunkach udzielenia zamówienia in house pisałem już tutaj http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/07/zamowienia-in-house-w-prawie-zamowien.html, dziś napiszę ciut o procedurze określonej w Pzp.

A w punktach wygląda ona tak:
1.   Fakultatywne ogłoszenie Zamawiającego o zamiarze zawarcia umowy (art. 66 ust 2 Pzp). Możesz je umieścić odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej po wszczęciu postępowania. Powinno zawierać co najmniej:
  1)      nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego,
  2)      określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
  3)      uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
  4)      nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
2.   Negocjacje Zamawiającego z jednym Wykonawcą.
3.   Zamieszczenie przez Zamawiającego a stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze zawarcia umowy (art. 67 ust. 11 Pzp), zawierającą co najmniej:
  1)      nazwę i adres zamawiającego,
  2)      określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia,
  3)      szacunkową wartość zamówienia,
  4)      nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia,
  5)      podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki,
  6)      planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy,
  7)    informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
4.    Zawarcie umowy po upływie co najmniej 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 3 (art. 66 ust 12 Pzp). Jeżeli w sprawie zostanie wniesione odwołanie, to zamawiającego obowiązuje zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoławcze (art. 183 ust. 1 Pzp).
5.   Po zakończeniu postępowania, Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej informację (art. 67 ust 13 Pzp) o:
  1)      udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp, zawierającą co najmniej:
   a)      nazwę i adres zamawiającego,
   b)      określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia,
   c)      nazwę i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa,
   d)     podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia,
   e)      termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy,
   f)       informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane,
   g)      informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2 Pzp,
 albo
  2)      nieudzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp, zawierającą co najmniej:
a)      nazwę i adres zamawiającego,
b)      wskazanie informacji, o której mowa w art. 67 ust. 11 Pzp.

Oczywiście będziesz potrzebował wcześniej audytu i ew, uchwał właściwych organów.

KONIEC :-)

wtorek, 10 stycznia 2017

Zmiana ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym cd część 4

Parokrotnie już pisałem o pracach nad zmianą ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym:
http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/09/zmiana-ustawy-o-publicznym-transporcie.html
http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/09/zmiana-ustawy-o-publicznym-transporcie_15.html
http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/10/zmiana-ustawy-o-publicznym-transporcie.html

Kiedy dwa tygodnie temu składałem życzenia Noworoczne, wielu przedstawicieli Samorządów terytorialnych pytało mnie: "Panie Mecenasie, a co będzie z tą ustawą o Publicznym transporcie zbiorowym? Czy jest sens w świetle zapowiedzi i projektów Ministerstwa, wszczynać procedury wyboru operatora?".

Muszę się przyznać z bólem serca, że nie wiem w dzisiejszych czasach czy np. w ciągu 24 godzin nowa treść ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym nie zostanie uchwalona, podpisana i opublikowana.
Nie mogę więc zagwarantować czy, kiedy i jak się zmieni lub nie zmieni.

Uważam, jednak, że Samorządy terytorialne już dawno powinny wybrać operatorów, jednocześnie naciskając na władzę ustawodawczą by zmieniła ustawę w sposób wzmacniający publiczny transport zbiorowy i zapewniający jego zrównoważony rozwój przy równym i powszechnym dostępie.
Choćby (czy raczej głównie :-) ) przez wprowadzenie możliwości przyznania operatorom przez Samorządy terytorialne prawa wyłączności.

Mam nadzieję, że do końca tego roku wszystkie Samorządy terytorialne wykonują swój obowiązek i wybiorą operatorów a władza ustawodawcza nie zmieni ustawy w sposób proponowany ostatnio przez Ministerstwo czy Senat.

Czego sobie i Państwu życzę :-)

środa, 4 stycznia 2017

projekt ustawy o konfiskacji rozszerzonej - część 2

W dniu 30 grudnia 2016 r. wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1186)

W dniu 3 stycznia 2017 r. skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt ma na celu wykonanie prawa UE,  poprzez wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian poprawiających efektywność mechanizmów służących pozbawieniu sprawców przestępstw korzyści z popełnienia czynów zabronionych.

Cel jest słuszny, niestety nowe przepisy mogą rodzić również pewne ryzyka prawne dla uczciwych przedsiębiorców.

Tak jak obiecałem wcześniej, w kolejnych postach będę informował o pracach nad tym projektem i treści nowych przepisów.


niedziela, 1 stycznia 2017

CEDGiF to nie CEIDG - czyli jak się nie dać oszukać

Wczoraj, jak co dzień, sprawdzałem skrzynkę pocztowa.
Patrzę, a tu koperta. Pomyślałem sobie, że to na pewno życzenia noworoczne.
Ku memu zdziwieniu, była to informacja o wymogu zapłacenia 295 zł pod rygorem braku wpisu w CEDGiF - Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Firm. Pismo zawiera też bełkot pseudoprawniczy mający sprawiać wrażenie, że to oficjalne pismo.
Żeby nie przedłużać, to pismo jest próbą wyłudzenia ode mnie 295 zł.

CEDGiF to nie jest CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. (www.ceidg.gov.pl)
Apropo wszystkie wpisy do CEIDG są BEZPŁATNE.

Jeżeli dostali Państwo pismo od CEDGiF, proszę nie płacić tym oszustom.
Jeżeli mają Państwo wątpliwości, proszę się spytać swego doradcy prawnego, co z tym zrobić.

Przy okazji, jeżeli dostaną Państwo emaila, z załącznikiem spakowanym zip, rar itp, w którym RZEKOMO jest np. faktura od nieznanego nadawcy. POD ŻADNYM POZOREM  NIE OTWIERAJCIE ZAŁĄCZNIKA.
Na 99% jest to wirus lub trojan.

Pamiętajcie:
1) "prawo nie chroni głupich ani naiwnych"
2) "bądź mądry przed szkodą, a nie po szkodzie"

Jeśli masz wątpliwości, pytaj się specjalistów.
http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/11/madry-przedsiebiorca-po-szkodzie-ale.html