czwartek, 29 marca 2018

Spokojnych, rodzinnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz ciekawostki z prawa handlowego i nie tylko cz. 7Drodzy Czytelnicy, obecni i przyszli :-)

Drodzy Klienci mojej Kancelarii Radcy Prawnego :-)

Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli spokojne, rodzinne i zdrowe Święta Wielkanocne :-)

Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym skończył tego posta tylko na życzeniach :-)

Na INFOR.PL mogą Państwo przeczytać mój najnowszy artykuł o ustawie o jawności życia publicznego (LINK).

Przy okazji pochwalę się, że zostałem ekspertem INFOR.PL. (LINK)

Oczywiście nadal będę też publikował dla was na niniejszym blogu :-)

Jakbyście chcieli przejrzeć orzecznictwo SN lub biuletyny SN to oto macie linki :-) 

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną: "Nowe podejście do badania konfliktu interesów" (LINK). Polecam lekturę. 

A teraz ciekawostki z prawa handlowego i nie tylko - odcinek nr 7

Niby rzecz oczywista. Członek Zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za długi niewypłacalnej Spółki gdy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Sąd Najwyższy doprecyzował, w uchwale z dnia 1 grudnia 2017 r. III CZP 65/17, że  ten nasz członek zarządu ponosi odpowiedzialność, nawet wtedy, gdy zgłoszony przez niego wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w związku z likwidacją zakładu budżetowego, realizującego zadania gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność, nie wstępuje w miejsce gminy w charakterze wynajmującego w stosunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości, która nie została wniesiona jako wkład do spółki. Taka spółka nie wstępuje też w stosunki najmu lokali mieszkalnych w charakterze wynajmującego na podstawie zawartej z gminą umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. (uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r., III CZP 81/17).

Świadomie korzysta z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 k.c.) ten, kto wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu niedozwolonego. (uchwała z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 89/17).

Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn.tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy. (uchwała z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 27/17).

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 k.s.h., także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony. (wyrok z dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 18/15).

Umowa opcji jest umową nienazwaną, której strony mogą nadać postać ofertową albo postać umowy przedwstępnej. (wyrok z dnia 5 maja 2016 r., II CSK 470/15).

 czwartek, 22 marca 2018

Obowiązki organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego

Dzisiaj chciałbym Państwu polecić mój artykuł "Obowiązki organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego", który został opublikowany w lutowym wydaniu Biuletynu Komunikacji Miejskiej nr 147.

Z artykułu będą się mogli Państwo dowiedzieć o:
1) nowych obowiązkach antykorupcyjnych
2) instytucji sygnalisty
3) rozszerzeniu katalogu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
4) obowiązku prowadzenia rejestru umów
5) obowiązku udostępniania informacji o wydatkach kartą płatniczą
6) innych zmianach

Życzę miłej lektury.

A o Compliance i RODO jeszcze na pewno napiszę :-)