środa, 30 grudnia 2015

Restrukturyzacja przedsiębiorstw cz. 1Program restrukturyzacji Spółki powinien zakładać szereg zadań, o różnym charakterze, różnych implikacjach i różnym horyzoncie realizacyjnym. Program ten, powstając w wyniku gruntownej analizy przedsiębiorstwa, powinien stawiać sobie za cel ekonomiczne wzmocnienie Przedsiębiorstwa, w wyniku, którego restrukturyzowany podmiot stanie się samowystarczalnym, silnym podmiotem gospodarczym, oferującym wysokiej jakości usługi lub dostawy.

wtorek, 29 grudnia 2015

Publiczny transport zbiorowy cz. 1W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Określa ona:
1)   zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym,
2)   zasady finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie, o którym mowa w pkt. 1.

wtorek, 22 grudnia 2015

Sprawdź, zanim podpiszesz!

Ostatnio trafiłem na stronę: http://www.zanim-podpiszesz.pl/
Oprócz tego, że polecam Państwu jej lekturę,radzę:
1) dokładnie czytajcie co podpisujecie,
2) pytajcie i sprawdzajcie, nie wierzcie na słowo,
3) nie podpisujcie jeśli nie rozumiecie,
4) sprawdzajcie wiarygodność drugiej strony.
Dotyczy zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.

Ponadto pamiętajcie, pewne zasady są wspólne dla prawników i lekarzy, np.:
1) lepiej zapobiegać przed niż leczyć - korzystaj z porady prawnika przed powstaniem problemów,
2) im szybciej zgłosicie swe problemy do specjalisty tym większa szansa że wam skutecznie pomoże,
3) zamiast leczyć się samemu lub korzystać z pomocy znachora lepiej skorzystać z pomocy specjalisty - w przypadku prawa: adwokata, radcy prawnego lub innego zawodu zaufania publicznego.

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15

Jak się powiedziało "A" to trzeba powiedzieć i "B".
Dlatego podaję linka wyroku  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15 w sprawie ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym wraz z uzasadnieniem.
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=16432&dokument=13159&cid=1
Szanowni Państwo, jeżeli dobro kraju leży Państwu na sercu proszę o dokładne przeczytanie uzasadniania ww. wyroku.
Poniżej jego treść:

WYROK
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Sygn. akt K 35/15

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15

Jestem prawnikiem i może mam skrzywienie zawodowe ale uważam, że:
1) prawa, wolności i obowiązki podstawowe, zapisane między innym w Konstytucji oraz wynikające z samej istoty demokracji liberalnej to rzecz święta,
2) obywatel ma prawo wiedzieć.
Dlatego podaję linka wyroku  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15 w sprawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym wraz z uzasadnieniem.
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=4&dokument=13053&sprawa=16426
Szanowni Państwo, jeżeli dobro kraju leży Państwu na sercu proszę o dokładne przeczytanie uzasadniania ww. wyroku.
Poniżej jego treść:

WYROK
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Sygn. akt K 34/15

niedziela, 13 grudnia 2015

Mediacje

W minionym tygodniu miałem przyjemność brać udział w szkoleniu prowadzonym przez r.pr. Macieja Bobrowicza Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych pt.:„Mediacje-Nowe Regulacje”.

Parę miesięcy temu brałem udział w szkoleniu pt.: "Jak przygotować się do mediacji".

Osobiście jestem zachwycony możliwościami jakie daje mediacja. 
Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł Państwu szerzej przedstawić tą tematykę.
 

wtorek, 8 grudnia 2015

Rekompensata za powierzenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – czyli ile?W załączniku do Rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 określono wysokość maksymalną rekompensaty:
„2. Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku nie wypełniania zobowiązani a z tytułu świadczenia usług publicznych. Aby obliczyć wynik finansowy netto, właściwy organ kieruje się następującym systemem obliczania:

koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,

minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego (-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych,

minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,

plus rozsądny zysk,

równa się wynik finansowy netto.”.

Pomoc publiczna – a rekompensata za powierzone usługi publicznego transportu zbiorowegoZgodnie z art. 107 ust 1 (dawny art. 87 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.”.

Ci z Państwa, którzy interesują się zamówieniami in house np. usług publicznego transportu zbiorowego mogą się poczuć zaniepokojeni. Przecież podmiotowi wewnętrznemu wypłacana jest rekompensata, a rekompensata przecież jest pomocą publiczną.

Chciałbym Państwa uspokoić, zgodnie z art. 9 ust 1 Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 Rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego lub z tytułu dostosowania się do zobowiązań taryfowych ustanowionych zgodnie z ogólnymi zasadami wypłacane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, są zgodne z zasadami wspólnego rynku. Rekompensaty te nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego informowania, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

Tematyka pomocy publicznej jest częścią prawa konkurencji. Osobom zainteresowanym tą tematyką polecam książkę prof. Anny Fornalczyk „Biznes a ochrona Konkurencji” (http://comper.com.pl) oraz materiały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php.