wtorek, 8 grudnia 2015

Pomoc publiczna – a rekompensata za powierzone usługi publicznego transportu zbiorowegoZgodnie z art. 107 ust 1 (dawny art. 87 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.”.

Ci z Państwa, którzy interesują się zamówieniami in house np. usług publicznego transportu zbiorowego mogą się poczuć zaniepokojeni. Przecież podmiotowi wewnętrznemu wypłacana jest rekompensata, a rekompensata przecież jest pomocą publiczną.

Chciałbym Państwa uspokoić, zgodnie z art. 9 ust 1 Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 Rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego lub z tytułu dostosowania się do zobowiązań taryfowych ustanowionych zgodnie z ogólnymi zasadami wypłacane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, są zgodne z zasadami wspólnego rynku. Rekompensaty te nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego informowania, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

Tematyka pomocy publicznej jest częścią prawa konkurencji. Osobom zainteresowanym tą tematyką polecam książkę prof. Anny Fornalczyk „Biznes a ochrona Konkurencji” (http://comper.com.pl) oraz materiały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz