środa, 30 grudnia 2015

Restrukturyzacja przedsiębiorstw cz. 1Program restrukturyzacji Spółki powinien zakładać szereg zadań, o różnym charakterze, różnych implikacjach i różnym horyzoncie realizacyjnym. Program ten, powstając w wyniku gruntownej analizy przedsiębiorstwa, powinien stawiać sobie za cel ekonomiczne wzmocnienie Przedsiębiorstwa, w wyniku, którego restrukturyzowany podmiot stanie się samowystarczalnym, silnym podmiotem gospodarczym, oferującym wysokiej jakości usługi lub dostawy.

wtorek, 29 grudnia 2015

Publiczny transport zbiorowy cz. 1W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Określa ona:
1)   zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym,
2)   zasady finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie, o którym mowa w pkt. 1.

wtorek, 22 grudnia 2015

Sprawdź, zanim podpiszesz!

Ostatnio trafiłem na stronę: http://www.zanim-podpiszesz.pl/
Oprócz tego, że polecam Państwu jej lekturę,radzę:
1) dokładnie czytajcie co podpisujecie,
2) pytajcie i sprawdzajcie, nie wierzcie na słowo,
3) nie podpisujcie jeśli nie rozumiecie,
4) sprawdzajcie wiarygodność drugiej strony.
Dotyczy zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.

Ponadto pamiętajcie, pewne zasady są wspólne dla prawników i lekarzy, np.:
1) lepiej zapobiegać przed niż leczyć - korzystaj z porady prawnika przed powstaniem problemów,
2) im szybciej zgłosicie swe problemy do specjalisty tym większa szansa że wam skutecznie pomoże,
3) zamiast leczyć się samemu lub korzystać z pomocy znachora lepiej skorzystać z pomocy specjalisty - w przypadku prawa: adwokata, radcy prawnego lub innego zawodu zaufania publicznego.

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15

Jak się powiedziało "A" to trzeba powiedzieć i "B".
Dlatego podaję linka wyroku  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15 w sprawie ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym wraz z uzasadnieniem.
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=16432&dokument=13159&cid=1
Szanowni Państwo, jeżeli dobro kraju leży Państwu na sercu proszę o dokładne przeczytanie uzasadniania ww. wyroku.
Poniżej jego treść:

WYROK
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Sygn. akt K 35/15

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15

Jestem prawnikiem i może mam skrzywienie zawodowe ale uważam, że:
1) prawa, wolności i obowiązki podstawowe, zapisane między innym w Konstytucji oraz wynikające z samej istoty demokracji liberalnej to rzecz święta,
2) obywatel ma prawo wiedzieć.
Dlatego podaję linka wyroku  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15 w sprawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym wraz z uzasadnieniem.
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=4&dokument=13053&sprawa=16426
Szanowni Państwo, jeżeli dobro kraju leży Państwu na sercu proszę o dokładne przeczytanie uzasadniania ww. wyroku.
Poniżej jego treść:

WYROK
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Sygn. akt K 34/15

niedziela, 13 grudnia 2015

Mediacje

W minionym tygodniu miałem przyjemność brać udział w szkoleniu prowadzonym przez r.pr. Macieja Bobrowicza Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych pt.:„Mediacje-Nowe Regulacje”.

Parę miesięcy temu brałem udział w szkoleniu pt.: "Jak przygotować się do mediacji".

Osobiście jestem zachwycony możliwościami jakie daje mediacja. 
Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł Państwu szerzej przedstawić tą tematykę.
 

wtorek, 8 grudnia 2015

Rekompensata za powierzenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – czyli ile?W załączniku do Rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 określono wysokość maksymalną rekompensaty:
„2. Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku nie wypełniania zobowiązani a z tytułu świadczenia usług publicznych. Aby obliczyć wynik finansowy netto, właściwy organ kieruje się następującym systemem obliczania:

koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,

minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego (-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych,

minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,

plus rozsądny zysk,

równa się wynik finansowy netto.”.

Pomoc publiczna – a rekompensata za powierzone usługi publicznego transportu zbiorowegoZgodnie z art. 107 ust 1 (dawny art. 87 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.”.

Ci z Państwa, którzy interesują się zamówieniami in house np. usług publicznego transportu zbiorowego mogą się poczuć zaniepokojeni. Przecież podmiotowi wewnętrznemu wypłacana jest rekompensata, a rekompensata przecież jest pomocą publiczną.

Chciałbym Państwa uspokoić, zgodnie z art. 9 ust 1 Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 Rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego lub z tytułu dostosowania się do zobowiązań taryfowych ustanowionych zgodnie z ogólnymi zasadami wypłacane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, są zgodne z zasadami wspólnego rynku. Rekompensaty te nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego informowania, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

Tematyka pomocy publicznej jest częścią prawa konkurencji. Osobom zainteresowanym tą tematyką polecam książkę prof. Anny Fornalczyk „Biznes a ochrona Konkurencji” (http://comper.com.pl) oraz materiały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php.

czwartek, 26 listopada 2015

Zamówienia in house – definicja podmiotu wewnętrznego

Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić definicję podmiotu wewnętrznego.

W art. 2 Rozporządzeniu (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 znajdujemy definicję podmiotu wewnętrznego:
„j) "podmiot wewnętrzny" oznacza odrębną prawnie jednostkę podlegającą kontroli właściwego organu lokalnego, a w przypadku grupy organów przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego, analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami;”.

W art. 5 ust 2 lit a) ww. Rozporządzenia znajdziemy odpowiedź co oznacza „analogiczna kontrola”:
a) w celu stwierdzenia, czy właściwy organ lokalny sprawuje taką kontrolę, bierze się pod uwagę takie elementy, jak stopień reprezentowania w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych, stosowne postanowienia w statutach, struktura własnościowa, wpływ na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania oraz sprawowanie nad nimi skutecznej kontroli. Zgodnie z prawem wspólnotowym posiadanie przez właściwy organ publiczny pełnej własności, w szczególności w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, nie jest niezbędnym wymogiem sprawowania kontroli w rozumieniu niniejszego ustępu, o ile istnieje przewaga wpływu publicznego i sprawowanie kontroli można stwierdzić na podstawie innych kryteriów;”.

sobota, 21 listopada 2015

Compliance - słów kilka – cześć druga


Dzisiaj chciałbym osobom zainteresowanym tematem Compliance polecić opracowanie autorstwa Pana Łukasza Cichy, pt.: „Funkcje compliance w bankach”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html).

Pozwolę sobie przedstawić najważniejsze informacje, w mojej ocenie, zawarte w powyższym opracowaniu, jednocześnie polecając jego dokładną lekturę i analizę.

Autor definiuje compliance w bankach jako:
1)     zgodność działalności prowadzonej przez bank z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez bank standardami postępowania,
2)   nie tylko podstawowy warunek bezpiecznego, stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem, ale także warunek dopuszczalności wykonywania przez tę instytucję jakichkolwiek usług i czynności.

Funkcje compliance są ujmowane jako element systemu kontroli wewnętrznej lub element zarządzania ryzykiem.

Autor definiuje ryzyko jako „ryzyko sankcji prawnych, bądź regulaminowych, materialnych strat finansowych lub utraty dobrej reputacji, na jakie narażony jest bank w wyniku niestosowania się do ustaw, rozporządzeń, przepisów czy przyjętych przez siebie odpowiednich standardów i kodeksów postępowania mających zastosowanie w jego działalności.”.

czwartek, 19 listopada 2015

Tryby wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych przez podmioty publiczne


Sądzę, że każdy z Państwa na pytanie „w jakim trybie podmiot publiczny wybiera wykonawcę usług lub robót budowlanych?” odpowie: „Wiem. Na podstawie Prawa zamówień publicznych.”.
Przy założenie, że są spełnione dodatkowe przesłanki mieli by Państwo rację, ale...... .
Podmioty publiczne mogą wykonywać wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych w następujących trybach:
1)        na podstawie Prawa zamówień publicznych,
2)        na podstawie kodeksu cywilnego gdy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)        na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
4)        zamówienia in house, czyli powierzenia podmiotowi wewnętrznemu,
5)        na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W tym miejscu należy wspomnieć że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym sensu stricto nie reguluje trybu wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych przez podmioty publiczne. Przedmiotowa ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań
i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Przedsięwzięciem może być:
1)        budowę lub remont obiektu budowlanego,
2)        świadczenie usług,
3)        wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność,
4)        inne świadczenie
- połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.
Tym samym sensu largo ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwala podmiotowi publicznemu na wybór wykonawcy usług lub robót budowlanych.

W terminie późniejszym chciałbym Państwu szerzej przedstawić problematykę zamówień in house.


niedziela, 15 listopada 2015

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany prawa upadłościowego część 2

Tydzień temu informowałem Państwa o zmianie:
1) terminu składania wniosków o ogłoszenie upadłości,
2)  rozszerzenie katologu osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię zmian w podstawie ogłoszenia upadłości.
Na pewno jest wszystkim wiadomo, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

środa, 11 listopada 2015

Compliance - słów kilka

W ostatnim czasie dużo mówi i pisze się o compliance. 
Czym jest compliance?
Najczęściej tłumaczy się: compliance oznacza zgodność z prawem.
Z lektury wynika jednak, że compliance to coś więcej. Zagadnienie to łączy się m.in. z etyką, CSR (społeczną odpowiedzialnością biznesu), zarządzaniem ryzykiem i audytem.

Wynika z tego, że specjalista compliance, biorąc pod uwagę  regulacje wewnętrzne i zewnętrzne, wymogi regulatora i etykę, powinien znaleźć rozwiązanie w zakresie tego, jak wdrażyć, nadzorować i udoskonalać procedury zarządzania ryzykiem. 
Wymaga to nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale również doświadczenia i pewnych specyficznych predyspozycji.
Na pewno będę ten temat jeszcze zgłębiał i dzielił się z Państwem swoimi przemyśleniami.

Jeżeli temat Państwa zainteresował polecam lekturę bloga: http://www.konradsedkiewicz.pl.

sobota, 7 listopada 2015

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany prawa upadłościowego część 1

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne.
Powyższa ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany w obecnie obowiązującym prawie upadłościowym i układowym.
W niniejszym poście chciałbym zwrócić Państwa uwagę na nowe brzmienie art. 21 ustawy prawo upadłościowe.

niedziela, 1 listopada 2015

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” nawiązują i wyrażają tradycję polskiego ruchu corporate governance, którego pierwszym sformalizowanym dokumentem był zbiór zasad „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002”. Cieszę się, że GPW kontynuuje tę dobrą tradycję, dostosowuje ją do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich. Zmiany w zbiorze Dobrych Praktyk mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego - powiedział Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.

środa, 28 października 2015

Kim jest radca prawny?

Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej,
a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami
i urzędami.
http://www.bezpieczniej.kirp.pl/KIM-JEST-RADCA-PRAWNY