niedziela, 1 listopada 2015

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” nawiązują i wyrażają tradycję polskiego ruchu corporate governance, którego pierwszym sformalizowanym dokumentem był zbiór zasad „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002”. Cieszę się, że GPW kontynuuje tę dobrą tradycję, dostosowuje ją do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich. Zmiany w zbiorze Dobrych Praktyk mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego - powiedział Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.


Zgodnie z ww. dokumentem, "celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek ...". 

Osobiście chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy. Powinny one być wszystkim znane, ale na wszelki wypadek pozwolę sobie zwrócić na nie uwagę.

Po pierwsze bardzo ważny jest dział II Zarząd i Rada Nadzorcza. Pozwolę sobie na cytat:
"Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa. Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i o sądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.".

Po drugie dział III Systemy i funkcje wewnętrzne.
"Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.".

Całość nowych zasad oraz informację GPW znajdą Państwo TUTAJ