czwartek, 19 listopada 2015

Tryby wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych przez podmioty publiczne


Sądzę, że każdy z Państwa na pytanie „w jakim trybie podmiot publiczny wybiera wykonawcę usług lub robót budowlanych?” odpowie: „Wiem. Na podstawie Prawa zamówień publicznych.”.
Przy założenie, że są spełnione dodatkowe przesłanki mieli by Państwo rację, ale...... .
Podmioty publiczne mogą wykonywać wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych w następujących trybach:
1)        na podstawie Prawa zamówień publicznych,
2)        na podstawie kodeksu cywilnego gdy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)        na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
4)        zamówienia in house, czyli powierzenia podmiotowi wewnętrznemu,
5)        na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W tym miejscu należy wspomnieć że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym sensu stricto nie reguluje trybu wyboru wykonawcy usług lub robót budowlanych przez podmioty publiczne. Przedmiotowa ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań
i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Przedsięwzięciem może być:
1)        budowę lub remont obiektu budowlanego,
2)        świadczenie usług,
3)        wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność,
4)        inne świadczenie
- połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.
Tym samym sensu largo ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwala podmiotowi publicznemu na wybór wykonawcy usług lub robót budowlanych.

W terminie późniejszym chciałbym Państwu szerzej przedstawić problematykę zamówień in house.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz