sobota, 21 listopada 2015

Compliance - słów kilka – cześć druga


Dzisiaj chciałbym osobom zainteresowanym tematem Compliance polecić opracowanie autorstwa Pana Łukasza Cichy, pt.: „Funkcje compliance w bankach”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html).

Pozwolę sobie przedstawić najważniejsze informacje, w mojej ocenie, zawarte w powyższym opracowaniu, jednocześnie polecając jego dokładną lekturę i analizę.

Autor definiuje compliance w bankach jako:
1)     zgodność działalności prowadzonej przez bank z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez bank standardami postępowania,
2)   nie tylko podstawowy warunek bezpiecznego, stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem, ale także warunek dopuszczalności wykonywania przez tę instytucję jakichkolwiek usług i czynności.

Funkcje compliance są ujmowane jako element systemu kontroli wewnętrznej lub element zarządzania ryzykiem.

Autor definiuje ryzyko jako „ryzyko sankcji prawnych, bądź regulaminowych, materialnych strat finansowych lub utraty dobrej reputacji, na jakie narażony jest bank w wyniku niestosowania się do ustaw, rozporządzeń, przepisów czy przyjętych przez siebie odpowiednich standardów i kodeksów postępowania mających zastosowanie w jego działalności.”.


Autor omawia m.in.:
1)    podział zadań w ramach funkcji compliance (w tzw. modelu centralnym, modelu hybrydowym i modelu rozproszonym),
2)     kluczowy wymóg skuteczności funkcji compliance, którym jest wymóg niezależności,
3)     zakres przedmiotowy funkcji compliance,
4)      proces zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W nawiązaniu do wymogu niezależności chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że w spółkach powstaje, obok tradycyjnie niezależnych stanowisk (np. radca prawny), coraz więcej stanowisk (funkcji) dla których kluczowym wymogiem skuteczności jest wymóg niezależności, np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Jak słusznie zauważono ww. książce mówiąc o niezależności funkcji compliance mówimy o:
1)      niezależności osoby kierującej komórką ds. zgodności,
2)      właściwie zapewnionej niezależności komórki ds. zgodności.
“Zgodnie z 24.6 wytycznych EUNB (EBA, Internal Governance), funkcja kontrolna, a więc również funkcja compliance jest niezależna, jeśli:
1)    jej pracownicy nie wykonują żadnych zadań wchodzących w zakres działalności, którą funkcja kontrolna ma monitorować i kontrolować;
2)   funkcja kontrolna jest oddzielona organizacyjnie od działalności, którą ma monitorować i kontrolować;
3)  kierownik funkcji kontrolnej podlega osobie nieponoszącej odpowiedzialności za zarządzanie działalnością, którą monitoruje i kontroluje funkcja kontrolna. Generalnie kierownik funkcji kontrolnej powinien podlegać bezpośrednio organowi zarządzającemu oraz stosownym komitetom i powinien regularnie uczestniczyć w ich posiedzeniach;
4)  wynagrodzenie pracowników funkcji kontrolnej nie powinno być uzależnione od wyników działalności, którą ona monitoruje i kontroluje oraz nie powinno w inny sposób potencjalnie negatywnie wpływać na ich obiektywizm.”.

Natomiast w związku z zarządzaniem ryzykiem chciałbym tylko zwrócić uwagę Państwa na omówione przez autora ww. książki elementy zarządzania ryzykiem:
1)      identyfikacja ryzyka,
2)      ocena zwana też analizą,
3)      kontrola ryzyka,
4)      monitorowanie ryzyka,
5)      raportowanie.