środa, 25 stycznia 2017

Zamówienie in house w nowym Prawie zamówień publicznychPolski ustawodawca wprowadził w Prawie zamówień publicznych (Pzp) zamówienia in house jako podtyp zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust 1  pkt 12), 13) i 14) Pzp).

O warunkach udzielenia zamówienia in house pisałem już tutaj http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/07/zamowienia-in-house-w-prawie-zamowien.html, dziś napiszę ciut o procedurze określonej w Pzp.

A w punktach wygląda ona tak:
1.   Fakultatywne ogłoszenie Zamawiającego o zamiarze zawarcia umowy (art. 66 ust 2 Pzp). Możesz je umieścić odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej po wszczęciu postępowania. Powinno zawierać co najmniej:
  1)      nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego,
  2)      określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
  3)      uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
  4)      nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
2.   Negocjacje Zamawiającego z jednym Wykonawcą.
3.   Zamieszczenie przez Zamawiającego a stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze zawarcia umowy (art. 67 ust. 11 Pzp), zawierającą co najmniej:
  1)      nazwę i adres zamawiającego,
  2)      określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia,
  3)      szacunkową wartość zamówienia,
  4)      nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia,
  5)      podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki,
  6)      planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy,
  7)    informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
4.    Zawarcie umowy po upływie co najmniej 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 3 (art. 66 ust 12 Pzp). Jeżeli w sprawie zostanie wniesione odwołanie, to zamawiającego obowiązuje zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoławcze (art. 183 ust. 1 Pzp).
5.   Po zakończeniu postępowania, Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej informację (art. 67 ust 13 Pzp) o:
  1)      udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp, zawierającą co najmniej:
   a)      nazwę i adres zamawiającego,
   b)      określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia,
   c)      nazwę i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa,
   d)     podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia,
   e)      termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy,
   f)       informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane,
   g)      informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2 Pzp,
 albo
  2)      nieudzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp, zawierającą co najmniej:
a)      nazwę i adres zamawiającego,
b)      wskazanie informacji, o której mowa w art. 67 ust. 11 Pzp.

Oczywiście będziesz potrzebował wcześniej audytu i ew, uchwał właściwych organów.

KONIEC :-)