wtorek, 5 marca 2019

Czy radca prawny może jednocześnie pełnić funkcję oficera Compliance?

W większości podmiotów funkcja radcy prawnego jest oddzielona od funkcji oficera Compliance. Zdarza się jednak, że radca prawny jest jednocześnie oficerem Compliance. Czy tak powinno być?

Należy rozważyć czy wykonywanie zadań oficera Compliance może być uznane za świadczenie pomocy prawnej?

Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Zadania oficera Compliance polegają w szczególności na zarządzaniu ryzykami braku zgodności. Zarządzanie ryzykami braku zgodności polega m.in. na doradztwie, edukacji, nadzorze oraz koordynacji.

W mojej więc ocenie zadania oficera Compliance, chociaż mają wspólne obszary ze świadczeniem pomocy prawnej, nie stanowią sensu stricto pomocy prawnej. Choć mogą być uznane za pomoc prawną sensu largo. Dlaczego to jest ważne? Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, radcy prawnemu, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, nie można polecać wykonania czynności wykraczającej poza zakres pomocy prawnej. Oczywiście zakres zadań oficera Compliance może się różnić w różnych podmiotach i każdą sytuację należy oceniać indywidualnie.

Radca prawny powinien być niezależny. Jeżeli oficerowi Compliance również zostanie zagwarantowana niezależność i podległość najwyższemu kierownictwu danego podmiotu, zakaz wydawania mu instrukcji oraz zakaz zwolnienia z powodu wykonywania przez niego obowiązków oficera Compliance kwestia ta nie będzie stanowić przeszkody do łączenia tych dwóch funkcji.

Niestety, przy łączeniu stanowiska radcy prawnego i oficera Compliance istnieje potencjalne ryzyko konfliktu interesów w szczególności związane z potencjalnym naruszeniem zasad etyki zawodowej, w tym naruszenia tajemnicy zawodowej. Dlatego radca prawny, któremu powierzono jednocześnie funkcję oficera Compliance powinien odpowiednio wcześniej identyfikować te ryzyka i im zapobiegać.

W mojej ocenie, radcy prawni po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji mogą podejmować się pełnienia funkcji oficera Compliance. Z uwagi jednak na ryzyka związane z potencjalnym konfliktem interesów, w szczególności związane z potencjalnym naruszeniem zasad etyki zawodowej oraz rozbieżnymi charakterystykami funkcji radcy prawnego oraz oficera Compliance sugeruję nie łączenia tych funkcji w ramach jednego podmiotu.

Czyli jak to często bywa, odpowiedź brzmi: Radca prawny, może jednocześnie pełnić funkcję oficera Compliance ale .................. :-)