poniedziałek, 14 marca 2016

Compliance - definicje

Ostatnio stwierdziłem, że poprzeglądam sobie słowniki, a oto rezultat mego czytania (wraz z podaniem tytułu słownika i autora).
Na marginesie naprawdę nie możemy używać słówek polskich zamiast angielskich.

Słownik terminologii biznesowej Roman Kozierkiewicz

compliance: przestrzeganie

tax compliance: przestrzeganie przepisów podatkowych (np. dokładne i terminowe wypełnianie zeznań podatkowych)

compliance department: wydział nadzoru bankowego (lub giełdowego)

compliance with EU norms: zgodność z normami UE

in compliance with budget regulations: zgodnie z przepisami budżetowymi

compliance with state aid provisions: zgodność z zasadami pomocy publicznej

compliance with the Financial Regulation: zgodność z rozporządzeniem finansowym

default of contractor in compliance: niewykonanie przez wykonawcę polecenia

compliance with the rules on competition: przestrzeganie reguł konkurencji

checks on compliance with the deadlines: kontrola przestrzegania terminów

Słownik transportu i logistyki Roman Kozierkiewicz

compliance: zgodność

non-compliance: brak zgodności

compliance plate: tablica zgodności

non-compliance with condition: niedopełnienie warunku

document of compliance: dokument zgodności

non-compliance vehicles: pojazdy niezgodne z wymogami (np. technicznymi)

certificate of compliance for the equipment: świadectwo zgodności dla wyposażenia

Słownik terminologii ekonomicznej Iwona Kienzler
compliance: zgodność; ~ department wydział nadzoru bankowego; ~ test test zgodności
non-compliance: 1. niezgodność; 2. niezastosowanie się; 3. niespełnienie; ~ with a condition niespełnienie warunku; ~ with a provision niezgodność z przepisami
 
Słownik rachunkowości, audytu i podatków Roman Kozierkiewicz

compliance: zgodność

tax compliance: przestrzeganie przepisów podatkowych (np. dokładne i terminowe wypełnianie zeznań podatkowych); ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych

compliance test: test zgodności

compliance officer: pracownik działu kontroli wewnętrznej

compliance testing: badanie zgodności

compliance audit: audyt zgodności z przepisami

compliance procedure: procedura zgodności

compliance risk: ryzyko niezachowania zgodności z wymogami (przepisami)

compliance with policy: zgodność z polityką

compliance with legal requirements: zgodność z wymogami prawnymi

compliance with procedures: zgodność z procedurami

reducing compliance costs: redukowanie kosztów przestrzegania prawa

statement of compliance: oświadczenie zgodności

compliance of system: zgodność systemu

Słownik fachowej terminologii finansowej Roman Kozierkiewicz
compliance department: wydział nadzoru bankowego (lub giełdowego)
tax compliance: przestrzeganie przepisów podatkowych (np. dokładne i terminowe wypełnianie zeznań podatkowych)
Insurance Intermediary Compliance Bureau: Biuro Zgodności Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

Słownik terminologii marketingowej Roman Kozierkiewicz
compliance costs: koszty dostosowania; koszty zgodności

Słownik terminologii gospodarczej i prawniczej Ewa Ożga
compliance (with): 1. zgodność, zgoda; 2. uległość, ustępliwość; ~ with a condition zgodność z warunkiem (zastrzeżeniem); ~ with a law zgodność z prawem; ~ with the terms zgodność z warunkami; certificate of ~ świadectwo (certyfikat) zgodności; declaration of ~ deklaracja zgodności; full ~ with requirements pełna zgodność z wymaganiami; in ~ with stosownie do; zgodnie z; in case of non-~ w przypadku niezgodności; non-~ with a condition niedopełnienie warunku; niezgodność warunku; non-~ with the provisions niezgodność z przepisami; to act in ~ with działać stosownie do; działać zgodnie z
non-compliance: nieprzestrzeganie (umowy); niestosowanie się (do umowy); ~ with the time limit nieprzestrzeganie terminów; (in case of) ~ w przypadku niestosowania (nieprzestrzeganie)