niedziela, 6 marca 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 5Jak pisałem w poprzedniej części cyklu niezbędne elementy umowy określa:
1)    art.4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007,
2)    art. 25 ust 2 i ust 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


W umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego określa się w szczególności:
1)      opis usług wynikających z zamówienia;
2)      linię komunikacyjną, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjną, których dotyczy umowa;
3)      czas trwania umowy;
4)      warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
5)    wymagania w stosunku do środków transportu, w tym dotyczące wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
6)      warunki zmiany opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, za usługę świadczoną w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli stroną umowy, której przysługują wpływy z tych opłat, jest operator;
7)      warunki, na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo w realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
8)   sposób rozpatrywania przez operatora skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
9)      częstotliwość składania sprawozdań z realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym informacji dotyczących liczby pasażerów na danej linii komunikacyjnej;
10)  zasady rozliczeń, w szczególności zasady podziału kosztów za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem stosowania przez operatora ulg ustawowych oraz ulg ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora;
11)  zasady rozliczeń za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie tych usług z przyczyn niezależnych od operatora;
12)  stronę umowy, której przysługują wpływy z opłat, o których mowa w pkt 6;
13)  stronę umowy, która jest zobowiązana do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9 ustawy o publicznym transporcie drogowym;
14)  sposób dystrybucji biletów;
15)  sposób, w jaki jest obliczana rekompensata (zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007);
16)  stronę umowy, która obowiązana jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;
17)  warunki korzystania ze środków transportu organizatora, jeżeli są udostępnione operatorowi;
18)  warunki wykorzystywania środków transportu w zależności od natężenia ruchu pasażerów;
19)  warunki zakupu przez operatora środków transportu drogowego niezbędnych do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
20)  zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów;
21)  w transporcie kolejowym - zakres korzystania z infrastruktury, w szczególności zakres przepustowości trasy oraz standard jakości dostępu będące przedmiotem umowy;
22)  kary umowne;
23)  warunki zmiany oraz rozwiązania umowy.

Powoduje to, co potwierdza moje doświadczenie, że umowy są raczej długie i posiadają wiele załączników.