poniedziałek, 18 stycznia 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 3


Dzisiaj zgodnie z obietnicą chciałbym napisać parę słów na temat wyboru operatora przez organizatora.
 
Zgodnie z art. 19 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, organizator:
1.        dokonuje wyboru operatora w trybie:
1)        ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z  późn. zm.) albo
2)        ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) albo
3)        bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadkach o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
2.     może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego.


Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:

1)        średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo

2)       świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo

3)           świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo

4)          wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.

Treść art. 22 ust 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wynika z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

Co ważne do bezpośredniego zawarcia umowy  na podstawie art. 22 ust 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie stosuje się przepisów:
1)         ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2)         ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Maksymalny okres umowy oraz niezbędne elementy umowy określa:
1)         art.4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007,
2)         art. 25 ust 2 i ust 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Oczywiście powyższe nie wyczerpuje przedmiotowej tematyki.