środa, 6 stycznia 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 2Kto jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego?
Definicja legalna brzmi: „- właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007”.

Do zadań organizatora należy:
1) planowanie rozwoju transportu;
2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.


Ad 1) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowuje określony w ustawie podmiot.

Plan transportowy określa w szczególności:
1)      sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
2)      ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,
3)      przewidywane finansowanie usług przewozowych,
4)      preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,
5)      zasady organizacji rynku przewozów,
6)      pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
7)      przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
Obowiązki związane z planem określone są w ustawie.

Ad 2) Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na:
1)        badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
2)        podejmowaniu działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo do aktualizacji tego planu,
3)        zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie:
a)         standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
b)        korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
c)         funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
d)        funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,
e)         systemu informacji dla pasażera,
4)        określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
5)        ustalaniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora,
6)        określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
7)        określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów,
8)        przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
9)        zawieraniu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
10)    ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
11)    ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
12)    wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.


Ad 3) Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega w szczególności na:
1)      negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem,
2)      ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
3)      kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46,
4)      współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
5)      analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
6)      dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,
7)      zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
8)      administrowaniu systemem informacji dla pasażera,
9)      wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007,
10)  wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 82b ust. 2 pkt 1 i 3, art. 82e, art. 82f ust. 1 i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W następnym poście związanym z przedmiotową ustawą omówię kwestie związane z umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.