sobota, 24 września 2016

Projekt ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi część 2Jak pisałem w poprzednim poście trwają prace nad nową ustawą o koncesji na roboty budowlane i usługi.Projekt przedmiotowej ustawy ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.

Najważniejsze planowane zmiany to:
1)   wprowadzenia progu stosowania przepisów ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi do zawierania umów o szacunkowej wartości równej lub wyższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
2)   szacowania wartości umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, przez odniesienie jej do całkowitego przychodu koncesjonariusza, w okresie obowiązywania umowy, bez podatku od towarów i usług, oszacowany, z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, będących przedmiotem koncesji, powiększony o wartość dostaw i usług towarzyszących takim robotom lub usługom.
3)   trzy tryby wyboru koncesjonariuszy
4)   ograniczenie trwania umowy koncesji. Umowa koncesji może być zawarta na dłużej niż 5 lat tylko wtedy, gdy koncesjonariusz nie jest w stanie odzyskać swoich nakładów w tym terminie,
5)    wprowadzenie klauzuli społecznych,
6)    likwidacja skargi do sądów administracyjnych i wprowadzenie odwołań i skarg do Sądów powszechnych,
7)    wprowadzenie szerokiego katalogu możliwych zmian umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Oczywiście powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym i służy tylko sygnalizacji najważniejszych zmian.
W przypadku gdyby Państwo planowali lub zdecydowali się prowadzić postępowanie w trybie przedmiotowej ustawy polecam swoje usługi, oczywiście za godziwym wynagrodzeniem dla mej skromnej osoby :-)