niedziela, 5 czerwca 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 8Kontynuując omawianie zagadnień związanych z finansowaniem publicznego transportu zbiorowego chciałbym dziś pokrótce omówić kwestie rekompensaty przy umowie koncesji lub umowy powierzeniowej w formie koncesji.


W przypadku operatora wybranego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane
lub usługi lub w trybie powierzenia, gdy umowa zawarta jest w formie koncesji:
1)      przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie może prowadzić do odzyskania całości poniesionych kosztów,
2)        pobieraniu przez operatora opłat w związku z realizacją usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stanowi prawo do korzystania z usługi,
3)        udostępnianie, operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie rekompensaty stanowi płatność koncesjodawcy.