środa, 15 czerwca 2016

Jak planowana nowelizacja kodeksu karnego wpłynie na rynek usług compliance ?Ostatnio dużo się pisze o planowanej nowelizacji kodeksu karnego. W mojej ocenie wpłynie ona znacząco na wzrost rynku usług compliance.


Dziś chciałbym zwrócić waszą uwagę na następujące propozycje zmian kodeksu karnego:

1)        dodanie art. 44a w brzmieniu:
§ 1. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości oraz w wypadkach przewidzianych w ustawie, sąd może orzec przepadek składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia tego przestępstwa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy, jeżeli jego właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że może ono służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa. 
§ 2. Przepadku, o którym mowa w § 1 nie orzeka się, jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa skarbowego lub stopnia zawinienia oskarżonego.

2)        dodanie art.  31a w brzmieniu:
§ 1. W razie skazania za przestępstwo skarbowe, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości, sąd może orzec przepadek składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia tego przestępstwa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy, jeżeli jego właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że może ono służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.
§ 2. Przepadku, o którym mowa w § 1 nie orzeka się, jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi

3)        dodanie art. 258a w brzmieniu:

art. 258a § 1, który stanowi, że: Kto biorąc udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, albo utrzymując stałe kontakty z osobą uczestniczącą w takiej grupie lub związku, posiada mienie nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Ponadto dodanie do Kodeksu postępowania karnego ma zostać dodany art. 292a w brzmieniu:

§ 1. Zabezpieczenie grożącego przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa następuje przez ustanowienie przymusowego zarządu.

§ 2. Zarządcę przymusowego wyznacza organ wydający postanowienie o zabezpieczeniu. Do zarządcy przymusowego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Celem zarządu przymusowego jest również zatrzymanie rzeczy i dokumentów mogących stanowić dowód w sprawie oraz ustalenie składników mienia, które mogą podlegać przepadkowi.

§ 4. Zarządca przymusowy może żądać od członków organów przedsiębiorstwa i osób w nim zatrudnionych wyjawienia informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa oraz wydania rzeczy, dokumentów i mienia, o których mowa w § 3, jak również dokonania spisu inwentarza.

§ 5. Przepis art. 232 stosuje się odpowiednio.

Oczywiście są to nie jedyne zmiany. Warto chociażby spojrzeć na zmiany w kodeksie karnym skarbowym.

W mojej ocenie, powyższe zmiany przepisów zwiększą znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciel przedsiębiorstwa, wspólnicy, udziałowcy, akcjonariusze lub Zarząd mogą ponieść odpowiedzialność karną, ponieść szkodę finansową lub utracić możliwość zarządzania przedsiębiorstwem w przypadku gdy np. jego pracownik
(lub pracownicy) popełnią przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Oczywiście, spytacie mnie „co mamy więc zrobić”?
Odpowiedź jest prosta. Zachować należytą ostrożność, czyli wdrożyć odpowiednie narzędzia zarządcze w tym compliance w przedsiębiorstwie. I to niezależnie czy macie małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo.
W spółkach gdzie funkcjonują Rady Nadzorcze, powinny one zintensyfikować swoją działalność.
Itd. według zasady „Kontrola podstawą zaufania” (alternatywnie „Najwyższą formą zaufania jest kontrola”). 

Zawsze powtarzam, prawnik jest jak lekarz. Najlepiej i najtaniej zapobiegać. A compliance służy zapobieganiu, a dokładniej zapewnieniu działania zgodnie z prawem i minimalizacji ryzyk prawnych.
W przypadku gdyby nie udało się zapobiec, właściwe wdrożenie compliance pozwoli udowodnić, że zachowało się należytą staranność.

Dlatego uważam, że w związku z rosnącymi ryzykami prawnymi, rynek usług compliance czeka w Polsce, w najbliższym czasie duży wzrost.

Oczywiście niniejszy wpis nie wyczerpuje tematu, ale pozwolę sobie w tym miejscu zakończyć. Osoby zainteresowane tą tematyką proszę o kontakt. Z  chęcią pomogę po ustaleniu wynagrodzenia i podpisaniu umowy :-)

Przy okazji, chciałbym polecić blog, a szczególnie post „Ucieczka przed „dobrą zmianą” w spółkę LLC” autorstwa Pana Mecenasa Błażeja Sarzalskiego. Poniżej podaję link: