poniedziałek, 25 lipca 2016

Zamówienia in-house w Prawie zamówień publicznych po ostatniej nowelizacjiZgodnie z art. 22 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie regulacje wprowadzające do Prawa zamówień publicznych zamówienia in house.


Z dużym zainteresowaniem obserwowałem dyskusję zwolenników i przeciwników wprowadzenia zamówień in house do Prawa zamówień publicznych. Nadmienię tylko, że sam zaliczam się do zwolenników wprowadzenie tej instytucji do polskiego porządku prawnego.

Przypominam, że w art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, w art. 28 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE oraz w art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji zawarto następujące warunki udzielenie zamówienia in house:
a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;
b) ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zamawiającą; oraz
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną.”.
Polski ustawodawca dodając w art. 67 ust 1 Pzp ust. 12), ust 13) i 14), wprowadzi następujące warunki udzielenie zamówienia in house:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Jak widać, Polski ustawodawca był bardziej wymagający od ustawodawcy europejskiego wymagając by działalność uboczna wynosiła tylko 10% a nie 20% jak wymaga ustawodawca europejski.

Ustawodawca ustalił też, że do obliczania ww. procentów uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy, ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.

Oczywiście Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót (art. 36a ust 2a Pzp).

Niniejszy post oczywiście nie wyczerpuje przedmiotowej tematyki.

No cóż, od 1 stycznia 2017 r. znikną pewne problemy i wątpliwości a pojawią się nowe.
No cóż zobaczymy jaka będzie praktyka i orzecznictwo.