czwartek, 5 maja 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 6Ostatnio byłem mocno zajęty, ale czas na kolejną cześć cyklu.
Często słyszę pytanie: „na czym polega zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora?”.


Odpowiedź znajdziemy w art. 43 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
A tak w skrócie J
Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega w szczególności na:
1)        negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem,
2)        ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
3)        kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
4)        współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
5)     analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
6)        dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,
7)        zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
8)        administrowaniu systemem informacji dla pasażera,
9)        wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 7 ust 1 i 3 rozporządzenia ((WE) nr 1370/2007,
10)    wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 82b ust. 2 pkt 1 i 3, art. 82e, art. 82f ust. 1 i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.